ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ADANA BTÜTÖMER) YÖNERGESİ

Senato: 09.09.2014 tarih ve 14/1 sayılı Karar 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğretimine ilişkin yürütülecek programın yöntem, faaliyet alanlarını ve öğrenci kabulüne ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 01/03/ 2013 tarih ve 28574 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Döner Sermaye İşletmesi Birimi: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

ADANA BTÜTÖMER: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER Müdürü, bir müdür yardımcısı ve Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendireceği üç kişi olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Görevlendirilen ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır.

Birim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

Eğitim Programı: ADANA BTÜTÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programını, seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini,

Sertifika Programı: ADANA BTÜTÖMER’de açılan devam zorunluluğu olan dersleri başarı ile tamamlayanlara belge verilen Eğitim Programını,

Sertifika Belgesi: ADANA BTÜTÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programına katılarak devam şartlarını yerine getiren başarılı öğrencilere verilen belgeyi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim /Sertifika Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programının Açılması, İptal Edilmesi, Süresi ve Şekli

 

Açılacak Kurslar ve İçerikleri:

Madde 4-ADANA BTÜTÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 10 ve 10’un üstünde olan kurslar açılır. Başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar ise Yönetim Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile açılabilir.

Madde 5- (a) Türkçe öğretim programlarına başvuran öğrencilerin hangi seviyeden Türkçe öğrenimine başlayacaklarını tespit etmek amacıyla Seviye Tespit Sınavı uygulanır. Açılan kurslarda öğrencilere, tespit edilen dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.

(b) Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır.

Madde 6- (a) Merkezde yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, hızlı okuma teknikleri, etkili iletişim, diksiyon ve beden dili gibi dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.

(b) Türkçe öğretimi dışında açılacak kursların eğitim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dil Seviyeleri, Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri:

MADDE 7 – (a) ADANA BTÜTÖMER’de yabancılara Türkçe öğretimi eğitim süresi; temel düzey (A) için 325 saat, orta düzey için (B) 325 saat, ileri düzey (C) için 250 saat olarak uygulanacaktır. Öğrencilerin seviyesine göre 5 dil düzeyi (kur) (A1, A2, B1, B2, C1) belirlenmiştir.

DİL SEVİYELERİ

KUR

SÜRE

Temel Seviye

A1+A2

325 saat

Orta Seviye

B1+B2

325 saat

İleri Seviye

C1

250 saat

(b) Yukarıda belirtilen 5 dil seviyesinin her birinde verilecek derslerin saatleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılabilir.

Eğitim/Sertifika Programı Önerilmesi

MADDE 8 – ADANA BTÜTÖMER tarafından açılacak Türkçe öğretim programları;

a) ADANA BTÜTÖMER veya Üniversite birimlerince talebi olabileceği düşünülen kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere, birimlerin ortak katılımı veya diğer kuruluşlarla işbirliğiyle veya,

b) Kamu kurumları ile özel veya uluslararası kuruluşlardan gelen talep, bu yönergede belirlenen şartlara göre ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu’na önerilir. ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulunda ve Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince onaylanan faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya ADANA BTÜTÖMER Müdürü yetkilidir.

Eğitim/Sertifika Programı Talep Formu

MADDE 9- Türkçe öğretimi talep formu ADANA BTÜTÖMER tarafından resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Eğitim/Sertifika Programı Açılması

MADDE 10 – Birimler tarafından ADANA BTÜTÖMER’e yapılan Türkçe Öğretim Programına katılım talepleri ADANA BTÜTÖMER Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak programa son şekli verilir ve ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu’nun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye işletmesi Birimi onayına sunulur.

Eğitim/Sertifika Programlarının İlan Edilmesi

MADDE 11 – (a) Senato tarafından kabul edilen Eğitim/Sertifika Programları ile ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen seminer vb. programların ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Birim/Birimler/Kuruluş işbirliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde ADANA BTÜTÖMER tarafından ilan edilir. Eğitim/ve Sertifika Programlarının yeri ve tarihi ADANA BTÜTÖMER Müdürlüğünce değiştirilebilir.

(b) ADANA BTÜTÖMER tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan Eğitim/Sertifika Programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.

Eğitim/Sertifika Programının Yürütülmesi

MADDE 12 – Açılacak Eğitim/Sertifika Programının yürütülmesinden Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur.

Eğitici Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE 13- Türkçe öğretim programlarında eğiticinin görevlendirilmesi ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilir. ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu, TÖMER Türk Dili Okutmanlarının yeterli sayıda olmaması durumunda eğitici talebinde bulunabilir.

Eğitim/Sertifika Programına Kayıt İçin İstenen Belgeler

MADDE 14 – (1) Adayların Eğitim/Sertifika Programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, ADANA BTÜTÖMER kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekir.

a) Eğitim/Sertifika Programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

b) Eğitim/Sertifika Programı için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine ilişkin makbuz.

Eğitim/Sertifika Programına Devam

MADDE 15 - (1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(a) Derslere %80 oranında devam mecburiyeti vardır. Bu oranı aşan kursiyerler başarısız kabul edilir ve kur bitirme sınavına alınmazlar. Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kurs ücreti iade edilmez.

(b) Eğitim-Sertifika programına devam durumu; ilgili eğitici tarafından takip edilir. Eğitici devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programının sonunda ADANA BTÜTÖMER Müdürlüğü’ne elden teslim eder.

(c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı ve benzeri gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında bu durumu belgeleyen resmi tutanaklar göz önünde bulundurularak ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(ç) Yukarıda belirtilen şekillerde Eğitim/Sertifika Programına devam etmeyen katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar ve Değerlendirilmesi:

MADDE 16 – (1) ADANA BTÜTÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Seviye Tespit Sınavı, Kur Bitirme Sınavı ve Diploma Sınavı.

(2) Seviye Tespit Sınavı:

a) ADANA BTÜTÖMER'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava ADANA BTÜTÖMER'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

- Okuma-anlama,

- Sözlü anlatım (konuşma)

- Yazılı anlatım (yazma)

- Dinleme-anlama

ç) Bu sınavın değerlendirmesi, 100 tam puan üzerinden 4 becerinin ortalaması alınarak yapılır. Öğrenciler, sınav sonucuna göre 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen düzeylerin birinden eğitime başlarlar.

d) Seviye Tespit Sınavına giren Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz.

e) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mensubu olmayan adaylardan ise ADANA BTÜTÖMER önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret ödeyenlerden ayrıca Seviye Tespit Sınav ücreti alınmaz.

f) Seviye Tespit Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

g) Sınav sonuçları adaylara ADANA BTÜTÖMER’in genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.

 

(3) Kur Bitirme Sınavı:

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b) ADANA BTÜTÖMER’de İleri düzeyin sonuna kadar öğrenime devam ederek diploma sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere bu dönem (kur) için kur bitirme sınavı uygulanmaz; bu öğrenciler diploma sınavına alınırlar.

c) Bir üst kura geçebilmek için her bir beceri notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, dört becerinin ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

ç) Becerilerden birinin başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50'nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ile becerilerden ikisinin başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler, aynı seviye kursunu ücretini ödeyerek tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

 

(4) Diploma Sınavı:

a) ADANA BTÜTÖMER’de İleri Seviyenin sonuna kadar öğrenime devam ederek kur bitirme sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere uygulanan sınavdır.

b) Öğrencinin Diploma Sınavından başarılı sayılabilmesi için her beceride notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.

c) Diploma sınavı puanı 100 tam puan üzerinden 60'ın altında olan öğrencilerle bir beceri alanındaki puanı 50’nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ücretini ödeyerek İleri Seviye kursunu tekrar ederler.

ç) Türkçe diploma puanının hesaplanmasında sadece Diploma Sınavı sonucu esas alınır.

d) Diploma Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

e) Sınav sonuçları adaylara ADANA BTÜTÖMER’in genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.

Sertifika ve Katılım Belgesi:

MADDE 17 – (1) Merkezin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika verilir.

(2) Sertifika üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.

(3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.

(4) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları, sertifikaların geçerlilik süreleri eğitim programlarının özelliklerine göre ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

(6) Sertifika ve katılım belgeleri dışında, ADANA BTÜTÖMER tarafından verilebilecek yeterlik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu’nca incelenerek karara bağlanır.

Katılımcıların Sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim/Sertifika Programlarının genel ve özel koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar.

İlişik Kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcıların Eğitim/Sertifika Programı ile ilişiği ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,

b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,

c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,

ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar 

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

MADDE 20 – (1) Eğitim/Sertifika Programları ücretleri ve indirimler aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Eğitim/ Sertifika Programına katılım için öngörülen ücretler; katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak, program önerisini hazırlayan birim/birimler tarafından ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu’na önerilir. Eğitim/ Sertifika Programları, ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulunda uygun görüldüğü takdirde, ADANA BTÜTÖMER Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince görüşülmek üzere gönderilir. Eğitim/ Sertifika Programları, Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye işletmesi Birimince uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

b) Eğitim/Sertifika Programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı, taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür.

c) Eğitim/Sertifika Programının ücreti ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur. Kursiyerlerden alınacak kurs ücretleri, her kurs için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ç) ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Eğitim/Sertifika Programı ücreti üzerinden;

- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine % 25 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere),

- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına % 25 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere),

- En az 10 kişiden oluşan toplu başvurularda %25,

d) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.

e) Yukarıda belirtilen maddeler ve bunlar dışındaki istisnai durumlarda (kardeş ve eş indirimi, şehit yakınları, gaziler, engelli öğrenciler için indirim vb.) uygulanmasına ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu karar verir ve alınan karar ADANA BTÜTÖMER Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince görüşülmek üzere gönderilir. İndirimler ve kontenjan sayıları Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

 Merkezin Gelir ve Giderleri ve Ücretlendirme Esasları

MADDE 21 – (1) ADANA BTÜTÖMER’ in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Kurs, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, çeviri, proje, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler,

b) ADANA BTÜTÖMER faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,

c) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler.

MADDE 22 –(1) ADANA BTÜTÖMER’in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) ADANA BTÜTÖMER’in yürütülmesi için gerekli harcamalar,

b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar,

c) Yayın, tanıtma ve reklam giderleri,
ç) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar,

d) Eğitmen giderleri,

e) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Telif hakları

MADDE 23– Eğitim/Sertifika programlarında, katılımcılara dağıtılacak ders notlarının telif hakları, ilgili eğitmenlere aittir. Bu tür ders malzemeleri, ilgili eğitmenlerin ve ADANA BTÜTÖMER Yönetim Kurulu’nun izini olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların yararlanması dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE 24 –(1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/11/1981 tarihli ve 2547sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ADANA BTÜTÖMER Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.